Upadek w wyniku poślizgnięcia się to jeden z częstych wypadków w miejscu pracy jak i innych miejscach użyteczności publicznej. Do tego typu zdarzeń dochodzi najczęściej w wyniku negatywnego wpływu warunków atmosferycznych na daną powierzchnię, rozlanych cieczy lub słabej przyczepności nawierzchni. Wiele z tych wypadków kończy się
kontuzją i uszczerbkiem na zdrowiu, takim jak: uraz szyi, pleców, barku, ręki, złamaniem kończyn oraz uszkodzeniem tkanek miękkich. Odpowiedzialność za tego typu wypadki spada na właścicieli firmy lub zarządcę terenu na którym doszło do zdarzenia, w związku z niedopełnieniem obowiązku utrzymania odpowiedniego stanu nawierzchni i zapewnienia
bezpieczeństwa. Zgodnie z zapisem ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Art. 415. Kodeksu Cywilnego:

„Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”,

 

uwaga ślisko

Poszkodowani mają prawo ubiegać się o odszkodowanie od instytucji odpowiedzialnej za wypadek. Wysokość odszkodowań zależna jest od stopnia uszkodzenia ciała oraz czasu rekonwalescencji. Do najczęstszych świadczeń przysługujących poszkodowanemu wskutek poślizgnięcia należą:


● zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, a także opieki pielęgniarskiej lub wykonywanej przez osoby bliskie
● zwrot kosztów dojazdów do szpitali i placówek medycznych
● zwrot zarobków utraconych podczas przebywania na zwolnieniu lekarskim
● renta uzupełniająca z tytułu utraconych dochodów lub zwiększonych potrzeb wynikających z trwałego pogorszenia stanu zdrowia
● zwrot kosztów uszkodzonych lub zniszczonych rzeczy osobistych
● zadośćuczynienie za doznane cierpienia fizyczne oraz krzywdę psychiczną

 

Kodeks cywilny przewiduje okres trzech lat na złożenie pozwu o rekompensatę finansową, od
momentu powstania szkody.

 

Obowiązkiem właściciela obiektu/pracodawcy jest zadbanie o bezpieczeństwo. Oprócz wypłacenia zadośćuczynienia poszkodowanemu, może zostać dodatkowo nałożona kara za zaniechania wbrew obowiązkowi utrzymywania porządku np. rozlana woda, która nie została od razu sprzątnięta. Kara spada na zarządcę terenu ale także na osobę lub firmę, której zadaniem było utrzymanie porządku. Mówi o tym Art. 117 Kodeksu Wykroczeń, brzmiący:

“Kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych, podlega karze grzywny do 1.500 złotych albo karze nagany. “

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, odnośnie wypadków przy pracy, w okresie styczeń-wrzesień 2021 roku na przestrzeni roku liczba wypadków trakcie pracy zwiększyła się o 8,6%. Najczęściej wykonywaną czynnością podczas których dochodziło do wypadków było po prostu poruszanie się, w które wchodzą poślizgnięcia się.

 

statystyki GUS, poślizgnięcia

źródło: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/warunki-pracy-wypadki-przy-pracy/wypadki-przy-pracy-w-i-polroczu-2020-r-dane-wstepne,3,40.html

 

Zgodnie z Kodeksem Pracy Rozdział VII Art. 236:


„Pracodawca jest obowiązany systematycznie analizować przyczyny wypadków przy pracy, chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami środowiska pracy i na podstawie wyników tych analiz stosować właściwe środki zapobiegawcze.”

 

Podczas wypadków w trakcie pracy, pracodawca ma obowiązek podjąć działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalenie w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom, co jest zawarte
w Kodeksie Pracy Rozdział VII Art. 234 paragraf 1.

 

Stan nawierzchni wszystkich miejsc po których poruszają się piesi, jak np. chodniki, przejścia, podłogi oraz schody, ma kluczowe znaczenie na częstotliwość występowania poślizgnięć. Aby zmniejszyć liczbę wypadków, a przy tym ograniczyć straty firmy, zarówno te finansowe jak i wizerunkowe, warto inwestować we wszelkiego rodzaju profilaktyczne środki zabezpieczające. Firma Evergrip oferuje szeroką gamę zabezpieczeń antypoślizgowych. Wykorzystana do ich produkcji technologia sprawia, że spełniają one swoje funkcje zarówno wewnątrz budynków jak i na zewnątrz, w miejscach mokrych oraz zaolejonych, a także nie zmieniają swoich właściwości pod wpływem działania pogody. Powierzchnię antypoślizgową tworzy grys z tlenku glinu charakteryzujący się dużą wytrzymałością na ścieranie, działanie warunków atmosferycznych oraz chemicznych. Rozmiar grysu dobierany jest odpowiednio do warunków, w jakich konkretne zabezpieczenie ma być wykorzystane. Produkty spełniają wymagające normy jakości oraz BHP,
zarówno według prawa polskiego jak i Unii Europejskiej.

 

W ofercie powierzchni antypoślizgowych naszej firmy znajdują się między innymi:

paski antypoślzigowe

Paski antypoślizgowe produkowane na dowolny wymiar

 

maty antypoślizgowe

Maty i płyty antypoślizgowe

 

Nakładka na stopnie schodowe

Nakładka na stopnie schodowe

 

Nakładka na krawędzie stopni

Nakładka na krawędzie stopni schodowych

 

Antypoślizgowe nakładki na drabiny

Nakładki antypoślizgowe na szczeble drabinowe

 

Wróć